Reglament

Drets i deures de l’alumnat

Drets

1. Rebre una formació que li permeti aconseguir un bon desenvolupament musical.
2. Rebre classes amb puntualitat per part del professor.
3. Disposar de les eines pedagògiques necessàries per assolir un bon rendiment en l’estudi.
4. Ser respectat pels altres alumnes del centre i per tot el professorat.
5. Participar activament en els actes i el funcionament del centre.
6. Demanar la recuperació d’una classe quan hagi faltat el professor. En el cas que el centre no
assigni un professor substitut, se li abonarà la classe.
7. Ser informat de totes les activitats que organitzi el centre.
8. Fer propostes per a la millora de les activitats i el funcionament pedagògic del centre.


Deures

1. Assistir puntualment a classe i participar activament en les activitats docents així com justificar les
absències i els retards.
2. Adquirir el material necessari per seguir les classes teòriques i instrumentals.
3. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys.
4. Respectar i utilitzar correctament els béns mobles i les instal.lacions del centre.
5. Respectar aquest reglament de règim intern.
6. Participar en les activitats programades pel centre.
7. Assistir a les activitats i, en cas d’absència, informar-ne al professor.
8. Alumnes, pares i tutors han de pagar mensualment els rebuts lliurats pel centre.


Faltes i sancions de l’alumnat

Quan un problema de disciplina no es pugui resoldre mitjançant el diàleg o una entrevista amb els
pares, els tutors o l’equip directiu, s’aplicaran les sancions corresponents.
Les sancions s’imposaran de manera proporcionada a la falta comesa i amb l’únic objectiu de
mantenir i millorar el procés educatiu.
Aquesta reglamentació de faltes s’aplicarà així mateix a qualsevol activitat extraescolar que es dugui
a terme fora del recinte del centre, dins o fora del municipi.
L’incompliment de les normes establertes en aquest reglament de règim intern es considerarà una falta lleu o greu.


Faltes lleus

1. Fer qualsevol acte injustificat que interfereixi lleugerament en el desenvolupament normal de
l’activitat escolar.
2. Retardar;se de manera injustificada a l’hora d’incorporar;se a les classes.
3. Faltar tres cops a classe sense justificació.
4. Fer un ús incorrecte de les dependències i el material del centre.
5. Cometre actes d’indisciplina contra qualsevol membre de la comunitat educativa.
6. Menjar o beure a les classes.
7. Fer actes que pertorbin el desenvolupament pedagògic de les classes.


Faltes greus

1. Cometre actes d’indisciplina o agressions físiques o verbals contra qualsevol membre del claustre de
professors o de la comunitat escolar.
2. Causar danys greus en el material i els instruments del centre per un ús indegut.
3. Acumulació de faltes lleus.
Sancions per faltes lleus
1. Amonestació verbal per part del professor o l’equip directiu.
2. Amonestació escrita per part de la direcció i comunicació als pares o tutors.

Sancions per faltes greus

1. Amonestació amb advertiment on s’inclourà un informe detallat del professor.
2. Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període inferior a
set dies.
3. Inhabilitació per cursar estudis al centre durant el temps que decideixi la direcció del centre.